Huishoudelijk reglement


Artikel 1 

Iedereen die de terreinen van Tasifest betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen. 


Artikel 2 

Volgende zaken zijn NIET toegelaten op het domein van Tasifest: 


 • personen jonger dan 16 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders; 
 • eigen drank of andere vloeistoffen; 
 • gevaarlijke voorwerpen;
 • dieren (uitgezonderd geleidehonden); 
 • professionele opnameapparatuur.


Artikel 3 

De inrichters behouden zich het recht voor: 


 • de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst;
 • de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker; 
 • de handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker; 
 • een elektronische bewaking uit te voeren door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren.


Artikel 4 

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon: 


 • verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid; 
 • waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan; 
 • die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden of de omgeving ervan; 
 • die onder invloed is van alcohol of drugs.


Artikel 5 

Alle beeld- en geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van Tasifest door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af.


Artikel 6 

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Algemene voorwaarden


De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.


De inrichters van Tasifest geven geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties. De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan de inrichters van Tasifest.


Je mag hierop geen inbreuk maken. Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies


Tasifest.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De inrichters van Tasifest gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.


Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy policy

versie 20220301


Deze privacyverklaring legt jou uit hoe en waarom de inrichters van Tasifest jouw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. We gaan steeds zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).


De verantwoordelijke producent (inrichter) van Tasifest is sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst, gevestigd aan Rozenhoed 1, 9220 Hamme. De praktische organisatie en coördinatie van het evenement werd uitbesteed aan externe eventpartners. 


Sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst:

Rozenhoed 1 - 9220 Hamme (Oost-Vlaanderen)
tel. +32 (0)52 47 04 71 | info@dezonnigewoonst.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

De inrichter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van reservatiemodule en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling, medewerker Tasibel, IP-adres, locatiegegevens en hoe geïnformeerd over het evenement.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tasifest.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De inrichter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van uw reservatie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, veiligheidsrichtlijnen, mobiliteit en andere praktische info;
 • De inrichter analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • De inrichter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming

De inrichter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tasifest) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De inrichter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

De inrichter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de inrichter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tasifest.be.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


De inrichter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De inrichter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tasifest.be.


Wijzigingen
De inrichter heeft het recht om deze privacyverklaring ten gepaste tijde te wijzigen of updaten. De nieuwste versie is steeds beschikbaar via de website. Ik raad je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.